Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1446 

I, i ()
deseto slovo ćirilske, deveto latinske i grčke alfabete; kao skraćenia ib. ili ibid. = ibidem; id. = idem; i.e.= id est (l. id est) to jest, tj.; i. f. = in fine (l. in fine) na kraju: i. m. = in medio (l. in medio) u sredini, sredinom; i. m. ) = in margine (l. in margine) na ivici; impo. = imperativ; imp. =imprimatur; inci ili incius. = inkluzive; inv. = inzenit;" ind. = *indikativ"; inf. = "infuzum;" i. q. = "id kaod" ili "idem kvod" (l. id, idem quod) isto što; it. = "item;" lr = iridijum.

Iberija (gr. Iberia)
zemlja kojom teče Iber (danas Ebro), dakle stara Hispanija, tj. celo Pirinejsko Poluostrvo (Španija i Portugalija).

ibidem (l. ibidem)
na istom mestu, u istom delu, na istoj strani neke knjige; obično se pojavljuje, kao skraćenica, u naučnim delima: ib. ili ibid.

ibik (gr.)
starogrčki lirski pesnik iz VI veka pre n. e.; jednom, kada je putovao radi takmičenja na istmijskim igrama, ubili ga razbojnici, koje su, posle toga, prokazali ždralovi ("Ibikovi ždralovi", pooznata balada Fridriha Šilera).

ibis (gr. l. ibis)
egipatska barska ptica, veoma slična rodi, koju su stari Egipćani obožavali kao simvol boga mudrosti i nauke Tata ili Tauta.

ide (l. idus)
pl. u starorimskoj mesečevoj godini: dan punog meseca; otuda u rimskom kalendaru: petnaesti dan u martu, maju, julu i oktobru, a trinaesti u ostalim mesecima; ovim dani bili su posvećeni Jupiteru.

ideacija (gr.)
fil. odnos konkretnog prema ideji, uzdizanje posebnog, poojedinačnog do opšteg, trajnog; obrazovanje pojmova i pretstava, saznavanje onoga što je bitno i utvrđivanje toga što je saznano u jednom određenom pojmu.

ideal (gr. prauzrok, biće, nl. idealis)
uzor, savršenstvo, slika savršenstva, najviši cilj, želja čije bi ostvarenje pretstavljalo vrhunac sreće za onoga koji želi; ono što je u potpunom skladu sa idejom; predmet naročite želje, ljubavi, divljenje il obožavanja.

ideal-realizam ()
fil. shvatanje pookojem je ono što je idealno u isto vreme i realno, idealitet i realitet su korelati, shvatanje da se realno može izvesti iz idealnih principa; učenje da idealnom odgovara nešto realno i da se realno ispoljava u idealnom; shvatanje po kojem je realno nosilac i organ idealnog.

idealan (gr. nl. idealis)
savršen uzoran, koji potpuno odgovara idealu, koji je za željenje, uzvišen, divan, za obožavanje; idealno lep savršeno lep, koji odgovara svima u uslovima lepoga; idealna vrednost uobražena, nestvarna vrednost; idealno pravo prirodno pravo; idealni svet natčulni svet; up. materijalan, realan.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10