Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

poligon (grč. poly, gonia ugao, kut)
1. geom. geometrijska slika (ili: figura) ograničena sa više duži, mnogougaonik; voj. utvrđenje, šanac zatvoren sa više strana; artiljerijsko strelište; veliki nenaseljen prostor ili naročito uređena prostorija, za ispitivanje tehničkih vojnih sredstava i za vežbanje u tehničkim radovima vojske, npr. inžiljerijski poligon, hemijski poligon i dr.

poligonalni (grč. poly, gonia)
mnogougli, mnogokutni, mnogougaoni, koji se tiče mnogougaonika.

poligonija (grč. poly, gignomai nastanem, postanem, rodim se)
velika sposobnost rađanja, velika plodnost.

poligonometar (grč. poly, gonia ugao, kut, metron mera, merilo)
geom. sprava za merenje mnogougaonika.

poligonometrija (grč. poly, gonia ugao, kut, metria merenje)
geom. merenje mnogougaonika, nauka o premeravanju pravolinijskih figura sa više od tri strane.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10