Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

teritorija (l. terra zemlja, territorium)
zemljište, okrug, oblast; u Sjed. Američkim Državama: oblast koja još nema dovoljan broj stanovnika da bi mogla biti priznata za državu, te, prema tome, nema pravo glasa u saveznom Kongresu (eng. territory).

teritorijalitet (fr.territorialite)
1. državnopravno shvatanje po kome se suverenitet osniva na posedovanju teritorije; 2. pripadnost državnom zemljištu.

teritorijalizam (l. territorium zemljište)
1. u crkvenom pravu: shvatanje po kome je crkva, kao jedan deo države, u svemu podložćna vrhovnoj državnoj vlasti, po načelu: cujus regio, ejus religio (čija je vlast, onoga je u vera); 2. vojnički: sistem odbrane čije se uređenje u svemu osniva na podeli zemlje.

teritorijalna politika ()
državna politika kojoj jecilj uvećavanje sopstvenog zemljišta, a sprečavanje uvećavanja zemljišta drugih država.

teritorijalne vode ()
delovi mora koi se smatraju kao deoneke države ili su od kontrolom te države.

teritorijalni (l.territorialis)
koji pripada u teritoriji, koji se tiče teritorije, oblasni.

teritorijalni princip ()
pravno načelo po kome su sva lia koja se nalaze u jednoj državi podložna vrhovnoj vlasti i zakonima te države.

teritorijalni sistem ()
v. teritorijalizam.

teritorijalnost (fr. territorialite)
v. teritorijalitet.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10