Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

Merkur (l.Mercurius)
1.mit. rimsko ime grčkog boga Hermesa, vesnik bogova, bog trgovine, simvol mira, pronalaženja, mudrosti i veštog govorenja, ali i lukavstva, prevare i krađe; fig.vesnik, poslanik; 2. astr. najmanja od velikih planeta i najbliža Suncu; 3. hem. živa

merkurificirati (l.mercurius živa, facere učiniti, napraviti)
hem.pretvoriti u živu; pomešati sa živom

merkurifikacija (nl.mercurificatio)
hem.jedinjenje (ili: spajanje) sa živom, pretvaranje u živu; izdvajanje metala pomoću žive

merkurijalan (l.mercurialis)
koji se tiče Merkura; koji sadrži u sebi žive, živin, od žive

merkurijalci (l.mercuriales sc.viri)
ljudi čiji je zaštitnik bog Merkur; naučnici i pesnici; trgovci

merkurijalija (nl.mercurialia)
pl. med.lekovi koji sadrže u sebi žive

merkurijalizacija (nl.mercurialisatio)
med.lečenje živom

merkurijalizam (l.mercurius)
med.živina bolest, lagano trovanje usled upotrebe žive


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10