Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

SALT (skr. od eng. Strategic Arms Laimitation Talks)
pregovori o ograničenju strategijskog (nuklearnog) naoružanja između SAD i SSSR; potpisana su dva ugovora: SALT-1 1972. u Moskvi i SALT-2 1979. god. u Beču.

salta (lat. salta)
"skači"; šahu slična igra sa dva igrača sa po 15 u tri klase (Sunce, Mesec i zvezde) podeljenih kamičaka na dasci sa sto polja.

saltacija (lat. saltatio)
skakanje, igranje sa poskakivanjem; med. kucanje žila kukavia (arterija).

saltarelo (ital. saltarello)
živahan italijanski, naročito napuljski narodni ples u 3/7 ili 6/8 takta; poskočica, rimski natodni ples u 6/8 takta uz pratnju doboša; muz. brza tonska figura.

saltatorna (lat. saltatoria)
pl. zool skakavci pravokrilci.

salto (ital. salto skok)
sp. slobodan skok sa gimnastičke sprave; napred, unazad ili sa strane; salto mortale (ital. salto mortale) "smrtni skok", vratoloman skok pri kome se skskač u vazduhu prevrne preko glave; fig. veoma smeo i opasan podvig.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10