Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 191 

as (l. as, assis)
1. kod starih Rimljana: novac, u početku od pola kg. bakra, u vrednosti oko 1.85 din., a docnije samo pet para; 2. u novije doba: apotekarska funta od 12 unca, sada potisnuta t. zv. metričkimmerenjem; najmanja jedinica za merenje zlata; 3. najjača karta "kec" na francuskim kartama; 4. prvak, najbolji u nekoj struci, naročitou avijatici i drugim granama sporta.

asacija (nl. assatio)
kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku.

asai (tal. assai, fr. assez)
muz. vrlo.

asamar (l. assus pečen, amarus gorak)
hemijski: proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrevanju životinjskih ili biljnih materija i daju im začinski ukus, napr. kora od hleba, površina pečenja i dr.

asanacija (l. sanus zdrav, fr. assainir)
smiljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca, u nekom gradu, kraju (ili državi), pozdravljavanje naselja, popravljanje i poboljšavanje opštih zdravstvenih prilika,čišćenje od zaraze, isušenje močvarnih mesta itd.

asanirati (l. sxanus, fr. assainir)
popraviti (ili: popravljati) opšte zdravstveno stanje u nekom mestu, kraju, nekoj državi zavođenjem niza higijenskih mera: čistoće, isušivanja podvodnih mesta itd.

asanzer (fr. ascenseur)
dizalica, uspinjača, lift; ascenzor.

asasinat (nl. assassinatum)
pravno: mučko ubistvo, umorstvo; nasilje.

asasinator (nl. assassinator)
pravno: potstrekač na izvršenje mučkog ubistva.

ascendencija (nl. ascendentia)
prava,ulaznal inija srodstva; astrološki: penjanje, uzlazak; nadmoćnost, pretežnost; matematički: rastenje.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10