Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

autor (l. augere, auctor tvorac, začetnik, fr. auteur)
pisac, tvorac nekog književnog naučnog ili umetničkog dela; pronalazač; autorsko pravo isključivo prvo književnika, umetnikak, naučenjaka, pronalazača da mogu moralno i ekonomski iskorišćavati svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivanje, prevođenje i umnožavanje njihovih dela); up. auktor.

autoritativan (l. auctor tvorac, začetnik)
koji se osniva na autoritetu, koji hoće i može da nametne svoju volju ilim išljenje; merodavan, nadležan, pozvan, ugledan; autoritativnadržava nedemokratsko državno uređenje kod koga se vlada po principu vojne discipline, sa autoritetom odozgo i sa poslušnošću odozdo: naređivanjima i voćstva mora se bezuslovno pokoravati, čak kad su i pogrešna, jer je održavanje reda važnije od suzbijanja pogrešnosti; takve su, napr., države bile: Musolinijeva fašistička Italija i Hitlerova nacistička Nemačka.

autoritet (l. auctoritas)
ugled, fr. autorite 1. ugled, uticaj; nadmoćnost (duhovna, moralna, pravna), zakonita vlast, zakon koji je na snazi; 2. priznata veličina (u nekoj struci), priznat stručnjak.

autorizacija (l. auctor)
fr. autorisation ovlašćenje, ovlašćivanje; odobrenje, odobravanje.

autorizirati (l. aucotr tvorac, fr. autoriser)
v. autorizovati.

autorizovati (l. auctor, tvorac, fr. autoriser)
ovlastiti,odobriti, opunomoćiti; autorizovan prevod, prevod nekog književnog ili naučnog dela sa dopuštanjem njegovog pisca.

autorotacija (gr. l. rotatio okretanje)
samookretanje, samoobrtanje; autorotacja krila av. obrtanje krila oko vertikalne ose, napr.kod akrobatskog leta "Kovit".


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10