Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 25 

bor (nl. borax)
hemijski: elemenat atomske težine 10,82, redni broj 5, znak B, nemetalno čvrsto telo, netopljivo na poznatim temperaturama; borna kiselina jedinjenje bora sa kiseonikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge).

bora (tal. bora)
žestok i hladan severni vetar na Jadranskom Moru, dolazi od brda iz Hrvatske i duva naročito zimi.

boraks (nl. borax, ar. burakh)
hemijski: jedinjenje bora, natrijuma i kiseonika (Na2B4O7), nalazi se rastvoren u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu, Sred. Aziji i Kaliforniji, važan za industriju,kosmetiku i medicinu.

borati (nl. borax)
pl. hemijski: soli borne kiseline.

bord (n. Bord, fr. bord)
2. okrajak, ivica, rub;mor. ivica lađe, lađa.

bord ov tred (eng. board of trade)
trgovačka komora.

borda (fr. borde)
1. gajtan za opšivanje, širit, pervaz; bortna.

borda (ar.)
2. vrsta sure vunene tkanine koja se izrađuje u Egiptu; MUhamedov ogrtač; bordat.

bordat (ar.)
v. borda 2.

bordaža (fr. bordage)
oblaganje lađe daskama; materijal za oblagasnje lađe; opšivanje, porubljivanje, pervaženje.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10