Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

diploma (grč. diploo, diploma)
povelja, naročmto ona kojom se daju dostojanstva, slobode, povlastice, prava itd.; povelja o imenovanju, postavljenju, oslobođenju ili pomilovanju; povelza kojom se ukazuje počast, odlikovanje; svedodžba o položenom isgštu, naročito na visokim školama.

diplomat(a) (grč. diploo, diploma)
lice koje u međunarodnim odnosima predstavlja jednu suverenu državu, državnik; fig. oprezan i predostrožan čovek.

diplomatarij(um) (grč. diploma)
zbirka povelja.

diplomatija (grč. diploma)
formalno posredovanje u međusobnom opštenju između država, načela i pravila koja u tome pogledu važe; zvanični organi koji se tim poslom bave; umešnost u javnom i tajnom vođenju pregovora između pojedinih vlada.

diplomatika (grč. diploma)
pomoćna istorijska nauka, nauka o poveljama, tj. veština čitanja i pravilnog tumačenja starih povelja, utvrđivanja njihove izvornosti, originalnosti, vremena kad su izdane itd.; ponekad = diplomatija.

diplomatizirati (grč. diploma)
održavati vezu sa stranim dvorovima; voditi pregovore, pregovarati sa stranim dvorovima i vladama; fig. na uglađen način kriti svoje mišljenje i namere, ponašati se oprezno, mudro i uglađeno.

diplomatičar (grč. diploma)
poznavalac i veštak u čitanju i tumačenju starih povelja.

diplomatski (grč. diploma)
poveljno, dokumentirano, što se osniva ili dokazuje na osnovu povelja; što se tiče pregovora i veza između država, što spada u poslove jednog poslanika na strani; državnički, poslanički, ambasadorski; fig. mudro, oprezno, učtivo, uglađeno, sa puno takta; diplomatski kor (fr. corps diplomatique) svi predstavnici stranih država akreditovaii na jednom dvoru, kod neke vlade, diplomatsko telo. diplomacija v. diplomatija.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10