Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 17 

don (šp. don)
gospodin, počasno ime ugled nih ljudi u Španiji i Portugaliji, kao i titula kneževa, kneževskih sinova i sve štenika u Rimu i Napulju (uvek ispred krštenog imena, npr. don Karlo, don Hu an itd.).

Don Huan (šp. Don Juan)
v. Don Žuan.

Don Kihot (šp. Don Quijote de la Mancha)
ime viteza lutalice u čuvenom istoime nom satiričnom romanu španskog ggisca Miguela Servantesa: tip avanturiste zanesenjaka. pustolova.

Don Žuan (šp. Don Juan)
pogrešan, po francuskom, izgovor, mesto pravilnog španjolskog Don Huan, imena legendarnog, drekog zavodnika žena, kakav je, po staroj španjolskoj tradiciji, bio plemić Don Huan Tenorio (iz XIV v.); motiv je ko rišćen u lrggeraturi (Tirso de Molina, Molijer, Bajron, Hofman, Mise, Puškin, Tolstoj i dr.) i muzici (Gluk, Mocart, R. Štraus).

dona (lat. dona)
1. pl. od donum (poklon, dar).

dona (ital. doima)
2. gospođa; gospodarica. vladarka.

donacija (lat. donatio)
poklanjanje, naročito sudskim putem; akt o davanju poklona.

donarij (um)

donatar (nlat. donatarius)
onaj koji prima poklon, primalac, obdareni.

donator (lat. donator)
davalac, darodavac, onaj koji nešto poklanja ili zaveštava (crkvama, ustanovama itd.); donator vodo nika hem. davalac. predavalac vodonika drugim molekulima.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10