Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 21 

fin (fr. fin, n. fein)
tanan, utančan,nežan; sitan; odličan, odabran, čist; prepreden.

finalan (l.finis granica, kraj, svrha, finalis)
završni, krajnji, konačni; svrhovni, svrhni (v. kauza finalis; up. kauza eficijens); gramatički: namerni; finalna konjunkcija namerna svezica (sveza,veznik); finalna ili namerna rečenica ona zavisna rečenica koja kazuje nameru ili cilj radnje glavne rečenice, napr.: Došao sam da te posavetujem.

finale (l. finale)
1. završetak, kraj; 2. muzički: završni komad, završna pesma; završni stav u višestavnom muzičkom komadu; završni deo operskog čina; 3. sp. završna borba ili utakmica, završna runda u takmičenju.

finalitet (l. finalitas)
fil. svrhnost, svrhovnost, određenje svrhe; supr. kauzalitet.

finalizam (l. finis kraj, finalis)
fil. učenje da je svako zbivanje, i u psihičkoj i ubiološkoj stvarnosti, određeno izvesnim ciljevima i celishodnošću, svrhovnošću.

finans (l.finis granica, kraj, fr. finance)
finansijski službenik (stražar) koji suzbija krijumčarenje is tara se o prikupljanju državnih prihoda i taksa.

finansije (l. finis, granica, kraj, nl. financia)
pl. 1. državni prihodi, državno gazdinstvo, državna imovina; 2. imovno stanje pojedinca, novčane pri like, gotovina, gotov novad; 3. nauka o državnim prihodimai državnom gazdinstvu.

finansijer (fr. financier)
1. finansijski službenik; 2. znalac nauke o finansijama; 3. onaj koji radi s novcem, bankar; 4.onaj koji daje novac za kakvo preduzeće.

finansijski (fr. financiel)
prihodni, koji se tiče prihoda; koji se tiče novca, novčani.

finansirati (fr. financer)
plaćati; praviti finansijske operacije; davati novac za kakvo preduzeće.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10