Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 74 

gen (gr. genos rod)
strukturalne i funkcionalne jedinice nasleđa, nasledne supstance; hemijsku građu gena čine veći ili manji delovi makromolekula dezoksiribonukleinske kiseline, a kod nekih mikroorganizama (virusi) i ribonukleinske kiseline.

gencijanin (lat. gentiana)
hem. gorka materijakoju sadrži u sebi gencijana, lincura.

genealog (grč. genea pokolenje, rod, logos)
rodoslovac, poznavalac (ili: proučavalac) rodoslovlja

genealogija (grč. genealogfa)
rodoslov, rodoslovlje, nauka o postanku, poreklu i razvitku porodica.

genealoški (grč. genea, logos)
koji se odnosi na rodoslovlje, postanak, poreklo, rodoslovni.

geneologist(a) ()
v. genealog.

genera ()
pl. v. genus.

generacija (lat. generatio)
rađanje, proizvođenje, postajanje; naraštaj, pokolenje, koleno, svi ljudi koji žive u isto vreme i istih su godina; jedan čovečji vek (obično period od 30 godina.)

generacio ekvivoka (lat. generatio aequivosa)
biol. rađanje bez semena, prastvaranje, samozačeće, postanak živih bića iz mrtvih (anorganskih) stvari, materija, (učenje koje se, oslanja na 7činjenicu da u sastavu organske supstance nema nikakvih elemenata koji bi se mogli naći u sastavu anorganske - jedinstvo materije kao i na učenje o razvoju uopšte)

generacio spontanea (lat. generatio spontapea)
biol. v. generacio ekvivoka.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10