Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 17 

germa (nem. Germ)
kvas, kvasac.

Germanija (lat. Germania)
rimski naziv zaNemačku; deo Evrope između Severnog mora, Dunava, Rajne i Labe koji je u rimskodoba bio naseljen germanskim plemenima;Nemačka predstavljena u obliku žene kojaštiti.

Germanin (lat. Germani)
ime kojim su Rimlja-ni i Gali nazivali stare Nemce. Narodnosna grupa u koju ulaze Nemci, Austrijanci, Danci, Holanđani, Flamanci, Šveđani, Norvežani i Anglosaksonci; up. Nemci.

germanist(a) ()
naučnik koji se bavi proučavanjem nemačkog jezika, nemačke književnosti, nemačkih starina i istorije Nemaca.

germanistika ()
nauka koja proučava jezikegermanskih naroda (naročito nemački),književnost, starine i istoriju.

germanitet (lat. germanitas)
rođeno bratstvo, rođeno sestrinstvo.

germanizacija (fr. germanisation)
ponemčavanje, nemčenje, ponemčenje.

germanizam (lat. Germani)
osobenost nemačkog jezika s obzirom na sklop i red reči;vladavina (ili: moć) nemačkog duha, nemačke kulture i političke sile.

germanizirati (fr. germaniser)
nemčiti, po-nemčiti, ponemčavati; upotrebljavati ugovoru ili pisanju nemačke izraze ilioblike napravljene u duhu nemačkog je-zika.

germanizovati ()
v. germanizirati.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10