Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 19 

graf (nem, Graf)
prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemićka i nasledna titula; grof.

grafaža (fr. graffage)
utiskivanje šara i figura na tkaninu pomoću vrućih ploča.

grafema (grč. grapho pišem)
lingv. pismena predstava glasa, slovo.

grafija (grč. grapho pišem, ogšsujem)
završna reč u složenicama, znači: opis, opisivanje, nauka (npr. geografija, biografija, etnografija itd.).

grafijato (ital. graffiato)
v. grafito.

grafika (grč. graphike)
veština pisanja (ili: crtanja, slikanja); postupak pri umnožavanju književnih i umetničkih dela.

grafit (grč. grapho pišem)
špn. tamnosive do 1fne boje, mek, mastan i jako metalne sjajnosti ugljenik.

grafito (ital. graffito)
mozaičko ukrašavanje podova i zidova od mermera; bojadisanje zidova sivom vodenom bojom, tako što se na zid, koji je prethodno premazan crnom bojom pa potom okrečen belo, ugrebe neka šara tako da crna osnova prosijava; grafijato.

grafičke veštine ()
svi postupci pri reprodukovanju i umnožavanju pisma, slika ili gfteža pomoću ploča ili pečata: drvorestvo, litografisanje, bakrorezačka i čelikorezačka veština, zatim: fotolitografija, cinkografija. autotilija i dr.

grafički (grč. graphikos)
koji pripada veštini pisanja, crtanja, slikaša, ili se tiče veštine pisanja, crtanja ili slikanja; pisan, predstavljen slovima, prikazan crtežno.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10