Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 40 

hrom (gr. boja)
hemijski: elosiv, sjajan elemenat, metal, atomska težina 52,01, redni broj 24, znak Cr; od velikog značaja za industriju čelika.

hroma (gr.)
broja;mešavina boja; boja kože.

hromagenezija (gr. boja, postanak)
v. hroogenezija.

hromametar (gr. boja, mera, merilo)
muzički: instrumenat za zglašavanje (štimovanje) klavira.

hromat (gr. boja)
hemijski: so hromne kiseline.

hromatika (gr. gen. boja)
1.nauka o bojama, nauka o postanku i odnosima boja (deo optike); 2. muzički: ritmičko kretanje glasa po polutonovima; 3. slik. veština mešanja boja.

hromatin (gr. gen. bja)
biološki: tvar, materija u jedru ćelija, koja se može lako bojiti nekim materijama, napr. safraninom i dr.

hromatizam (gr. gen. boja)
boja, obojenost, naročito delova tela.

hromatičan (gr. gen. boja)
v. hromatski.

hromato- (gr.)
predmetak u složenicama sa značenjem: boja.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10