Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 10 

ideal (gr. prauzrok, biće, nl. idealis)
uzor, savršenstvo, slika savršenstva, najviši cilj, želja čije bi ostvarenje pretstavljalo vrhunac sreće za onoga koji želi; ono što je u potpunom skladu sa idejom; predmet naročite želje, ljubavi, divljenje il obožavanja.

ideal-realizam ()
fil. shvatanje pookojem je ono što je idealno u isto vreme i realno, idealitet i realitet su korelati, shvatanje da se realno može izvesti iz idealnih principa; učenje da idealnom odgovara nešto realno i da se realno ispoljava u idealnom; shvatanje po kojem je realno nosilac i organ idealnog.

idealan (gr. nl. idealis)
savršen uzoran, koji potpuno odgovara idealu, koji je za željenje, uzvišen, divan, za obožavanje; idealno lep savršeno lep, koji odgovara svima u uslovima lepoga; idealna vrednost uobražena, nestvarna vrednost; idealno pravo prirodno pravo; idealni svet natčulni svet; up. materijalan, realan.

idealisati (gr.)
sanjariti, maštati, žudeti za čim kao za krajnjim ciljem svojih želja, žarko želeti.

idealist (gr.)
fil. pristalica idealizma; sanjalica, zanesenjak, čovek koji teži za savršenim, idealnim; up. realist, materijalist.

idealistički (gr.)
koji se tiče idealizma, koji je u vezi sa idealizmom, koji ima svojstva idealizma. - Engels: "Marks i ja bejasmo svakako zajedno jedini koji smo iz nemačke idealističke filozofije spasli svesnu dijalektiku i materijalističko shvatanje istorije prirode i istorije".

idealitet (gr. nl.idealis)
postojanje kao ideja ili pretstava (za razliku od realiteta, tj. postojanja u stvarnosti, u prostoru i u vremenu).

idealizam (gr.)
fil. realizmu i materijalizmu suprotan pogled na svet, po kojem je soljni svet samo pretstava subjekta koji opaža, čak i materija samo oblik u kojem duh dolazi do izražaja; apstraktni idealizam platonska pretstava o samostalnom i nezavisnom postojanju prapojmova, zakona: saznanje stvarnosti jeste saznanje zakona stvari, te je zakon stvarnost, a pojedine stvari su prolazne; praktični idealizam upravljanje volje prema idealnom, težnja da se u životu ostvari ono što se smatra idealnim, savršenim; objektivni ili konkretni idealizam onaj po kome pojmovi razuma postoje u samoj stvar5nosti (Hegel); subjektivni idealizam učenje po kome je spoljnji svet samo pretstava, a stvarno postoji samo posmatrač; up. materijalizam, realizam.

idealizirati ()
v. idealizovati.

idealizovati (gr. fr. idealiser)
davati čemu obelelžje ideala, nešto nesavršeno u mislima oslobađati njegovih nesavršenstava, izjednačivati nešto sa idealom,ulepšati, ulepšavati, prikazivati nešto uzvišenijim i savršenijim no što je.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10