Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 14 

kanon (gr. l. canon)
pravilo, propis, merilo, uzor; crkvena odluka, crkveni zakon; zbir knjiga ili spisa koje je neki autoritet (crkveni sabor) oglasio i priznao kao autentične (Sveto pismo) i koje sadrže pravila hrišćanske vere i hrišćanskog života;u kat. crkvi: srednji deo mise koji se nikad ne menja (od Sanktus do Komuniona); muz. komad za dva glasa ili više glasova u kome drugi ili ostali glasovi istu melodiju,upadajući, ponavljaju jedni za drugima; vrsta monohorda u muzici Grka; tip. vrsta velikih slova od 42 i 32 tipografske tačke; u likovnoj umetnosti: pravilo o prikazivanju lepote čovečjeg tela.

kanonada (fr. canonnade)
pucanje (ili: bijenje, gađanje) iz topova, topovska paljba, gruvanje topova, bombardovanje.

kanonenfuter (n. Kanonenfutter)
"hrana za topove", podrugljiv izraz za vojnike koji su žrtve topovskih zrna (fr. chaire a canon = šer a kanon).

kanonik (nl. canonicus)
u katoličkoj crkvi: više svešteno lice svetovnjačkog reda, prota.

kanonit (nl.canonicus, gr.)
v. kanoničar..

kanonizacija (gr.)
proglašavanje nekoga ili nečega svetim, uvršćenje u red svetaca, posvećivanje.

kanonizirati (gr.)
proglasiti nekoga ili nešto svetim, uvrstiti u red svetaca, posvetiti.

kanonizovati ()
v. kanonizirati.

kanoničar (gr. nl.canonicus)
poznavalac ili učitelj crkvenog,kanonskog prava; kanonist.

kanonske godine ()
godine starosti koje su propisane kao uslov za primanje svešteničkog čina.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10