Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 43 

kolo (tal., collo)
trgovački: denjak, bala robe.

koloboma (gr. osakaćeno, osakaćen deo)
medicinski: unakaženost ili osakaćenost nekog organa, naročito mana dužice usled nepotpunog zatvaranja sudovnjačine pukotine.

kolodijum (gr. lepak)
hemijski: rastvor koji se dobija rastvaranjem praskavog pamuka u sumpornom etru,

kolofon (gr.)
vrh, kraj, završetak, završni kamen; otuda, na poslednjoj stranici starih knjiga; beleška sa imenom pisca, štampara, mesta i godine štampanja (ovaj se običaj u najnovije vreme počeo popnovo uvoditi).

kolofonijum (gr. jedan od 12 jonijskih gradova)
smola za mazanje violinskog gudala, nazvana po maloazijskom gradu Kolofonu.

koloid (gr. lepak, oblik, vid)
medicinski: pihtijasto tkivo koje se razvija u telu; fiz., hemijski: svako telo koje se rastvara ali pritom ne obrazuje kristale, napr. dekstrin, sirup, belančevinasta materija, lepak i dr.; pr. koloidalan up. kristaloid.

kolokacija (l. collocatio)
položaj; smeštanje, određivanje mesta; pravno: stavljanje poverilaca u red po kome će se naplaćivati: kolokaciona presuda rešenje po kome će se redu poverioci isplaćivati (kod stečaja).

kolokucijas (l. collocutio)
v. kolokvijum.

kolokvijum (l. colloquium)
razgovor, dogovor; pedagoški: nastavna metoda koja se sastoji u pitanjima učiteljevim i odgovorima učenikovim; propitivanje učenika (na univerzitetu), usmeni ispit.

kolokvirati (l. colloquium)
razgovarati, dogovarati se; polagati usmeni ispit.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10