Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 15 

koma (gr. od uspavam)
1. medicinski: duboka zanesenost, pospanost u kojoj su moždana delatnost, osećajnost i voljni pokreti delimično ili potpuno iščezli, tako d bolesnik uopšte ne može da odgovara na spoljne nadražaje.

koma (gr. urez, zarez od udarim)
2. gramatički: zapeta, zarez (rečenični znak); muzički: deveti deo tona, devetina tona.

komanda (tal. comando)
vojnički: zapovedništvo; kratka vojnička zapovest koja se mora odmah izvršiti; sedište nekog vojnog nadleštva, napr. komande mesta, divizijske oblasti i dr.; trgovački: narudžbina, porudžbina.

komandant (tal. comandante)
vojnički: zapovednik (grada, tvrđave, vojne jedinice od bataljona navše, ratne lađe itd.).

komandantura (tal. comandantura)
zvanje, stan ili kancelarija komandantaj.

komandir (fr. commandeur)
vojnički: zapovednik čete, baterije, eskadrona i dr.; vitez, nosilac nekokga višeg ordena, napr., "legije časti".

komandita (tal. commandita)
trgovački: v. komanditno društvo

komanditar (fr. commanditaire)
trgovački: tajni ortak; up. komanditno društvo.

komanditist (tal. commandita)
trgovački: spoljni član komanditnog društva.

komanditno društvo ()
trgovački. ortačko preduzeće pod zajedničkom firmom sa dvostrukim jemstvom ortaka: jedni jemče celokupnom imovinom (komplementari, tj.unutarnji članovi), a drugi ulogom u novcu, robi ili radu (komanditi, tj. spoljni članovi); u vođenju poslova učestvuju samo komplementara, a komanditisti imaju pravo nadzora.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10