Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 320 

li (eng. 1. lea)
engleska mera za konac=1, 11/2 ili 2 jarda.

li (eng. lee side)
2. mor. strana zaklon od vetra, tj. strana koja je u zavetrini, zavetrina.

libanomant (gr. tamnjan, prorok)
onaj koji proriče (ili: gta) po mirisu tamjana.

libanomantija (gre. tamnjan, proricanje)
proricanje, gatanje po mirisu tamjana.

libel (l.libellus)
knjižica, mali spis; pravno: pismeno, pismena molba, pismena tužba; ismevački spis, pamflet, paskvila.

libela (l.libella)
1. zan. ravnjača, ravnomer, vodena vaga u kojoj se, iznad tečnosti (etra), u jednoj blago savijenoj cevi nalazi mehur vazduha (služi za iznalaženje vodoravnog položaja); *vaservaga; 2. zool. vilenski konjic, insekat lepe boje sa četiri mrežasta krilca.

libelant (nl.libellans)
pisac ismevačkih spisa, paskvila, pamfleta.

libelirati (l.libella)
1. ispitivati i iznalaziti vodoravan položaj poomoću ravnjače; up. libela.

libelirati (l. libellus)
2. pravno: podneti (ili:podnositi) pismenu molbu ili tužbu.

libelist (l. libellus)
v. libellus v. libelant.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10