Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 19 

mater (l.mater)
mati, majka; alma mater (l.alma mater) blaga, časna majka (počasno ime za univerzitet); dura mater (l.dura mater) anat.tvrda moždana opna, moždani omotač

Mater dolorova (l. Mater dolorosa)
"bolom skršena majka"; bogorodica u bolu zbog patnji svoga sina (omiljena tema slavnih slikara i vajara)

mater familijas (l.mater familias)
majka porodice, majka

mater pija (l.mater pia)
nežna, bogougodna majka; anat.meka moždana opna, meki moždani omotač

materija (l.mater mati, materia)
tvar, stvarna sadržina prostora ili jednog dela prostora, ono što ispunjava prostor a čiji se fizički karakter označava kao "masa", telesna tvar, ono od čega je telo sastavljeno (supr. forma); sadržina, predmet (napr.govora, proučavanja); tkanina; materija morbi ili materija pekans (l.materia morbi, m.peccans) med.uzrok bolesti

materijacija (nl.materiatio)
stvaranje (ili: obrazovanje) građe (ili: materije, tvari)

materijal (l.materia)
građa za neki rad, predmet obrade; sprema, pribor, oprema; građa, gradivo

materijalan (l.materialis)
tvarni, telesni, stvaran, koji se tiče onoga od čega se neko fizičko telo sastoji; bitan, sadržajan (supr. formalan); materijalna istina prav.najveći stepen izvesnosti do koje sudija može doći u krivičnom postupku; materijalni interes stvarna korist, bitna korist; materijalna tačka geometrijska tačka sa fizičkim značenjem, tj.tačka koja ima svojstvo lenivosti ili inercije (pojam koji je u XVIII stoleću stvorio Dubrovčanin Ruđer Bošković); up. geometrijska tačka

materijalist (fr.matérialiste)
fil. 1. pristalica materijalizam; supr. idealist; 2. čovek koji ceni samo materijalna dobra i teži samo za materijalnim dobrima, sebičnjak

materijalistički (fr.matérialiste)
koji je u skladu sa učenjem materijalizma, naklonjen materijalizmu


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10