Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

mitra (gr...l.mitra)
prvobitno: pojas, povezača; vrsta turbana kod starih naroda Prednje Azije, naročito kod njihovih vladalaca, koji su ga nosili kao znak svog dostojanstva; u hrišć.crkvama: kruna pravoslavnih episkopa; kapa katoličkih biskupa koju nose kad služe; mitra Hipokratis (l.mitra Hippocratis) med. "Hipokratova kapa", zavoj oko glave

mitraizam (pers.)
kult staroiranskog boga Mitrasa, zaštitnika istine i pravde, koji se, od I veka n.e., bio jako raširio po celom Rimskom Carstvu, ali ga je docnije potisnuo kult prema Hristu, koji mu je u mnogome veoma sličan

mitrajada (fr.mitraillade)
voj. kartečna vatra, gađanje kartečom

mitrajirati (fr.mitrailler)
voj. zasipati neprijatelja kartečom, tući (ili: gađati) kartečom

mitralan (nl.mitralis)
kapast, u obliku kape, dvoperni, dvokrilni, dvolisni; mitralna valvula (nl.valvula mitralis) med.v. mitralis

mitralis (nl.mitralis)
med. dvoperni zalistak, dvolistak

mitraljez (fr.mitrailleuse)
voj. moderno vatreno oružje sa mecima kalibra vojničke puške i automatskim punjenjem i paljenjem, izbacuje u minutu oko 600 metaka; mašingever

mitraljezac (fr.mitrailleur)
vojnik koji služi u mitraljeskom odeljenju, vojnik koji rukuje mitraljezom

Mitras (pers.)
mit. u staroiranskoj religiji: bog dana i sunca, čiji je kult naročito bio razvijen za vreme prvih vekova hrišćanstva


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10