Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 15 

moral (l.mos gen. moris običaj, moralis)
fil. skup običaja, naročito dobrih običaja, onih koji omogućuju povoljan i skladan opstanak i razvitak pojedinca i društva, vrlina, krepost, najviši zakon održanja ljudskog društva; misao kojoj je cilj da pouči, pouka (napr. neke priče, basne); fig. duševno raspoloženje, duh, hrabrost, napr. vojnički moral; up. etika

moralan (l.moralis)
koji pripada moralu; koji živi u skladu sa moralnim propisima, tj. koji svojim životom i radom stvara sebi najveće dopuštene koristi, a u isto vreme nikome drugom time ne škodi; ispravan i pošten u seksualnom pogledu; hrabar, odvažan, pun vere u uspeh; up. etički

moralisati (nl.moralisare)
v. moralizirati

moralist (fr.moraliste)
učitelj propovednik morala, pisac koji piše o moralu; sudija u pitanjima morala

moralitet (l.moralitas)
ono što je u skladu sa zahtevima morala (pomišljenje na srcu, radnja, postupak), svojstvo slaganja sa najvišim zakonom održanja ljudskog društva, celine ljudskog roda (supr. legalitet svojstvo slaganja sa najvišim zakonom održanja ljudskog društva, celine ljudskog roda (supr. legalitet svojstvo slaganja sa zakonima ili pravnim pokretom jedne države), ono što je u moralnom pogledu dobro, moralno ponašanje nekog čoveka; vrlina, krepost, čistota i etička vrednost nekog postupka

moraliteti (fr.moralitès)
pl. u poznijem Srednjem veku: vrsta pobožnih drama koje su, za razliku od misterija, predočavale, u izmišljenim primerima, pojedine moralne pouke

moralizacija (nl.moralisatio)
potpomaganje (ili: unapređivanje) morala i njegovih propisa; up. moralizirati

moralizam (l.moralis)
priznavanje i strogo zahtevanje jednog moralnog shvatanja dužnosti; supr. amoralizam ili imoralizam

moralizirati (nl.moralisare)
činiti (ili učiniti) moralnim, popravljati koga ili što u moralnom pogledu; uliti moral, ulivati moral; razmišljati o moralu, govoriti o moralu, propovedati moral; fig. koriti, karati koga, popovati kome

moralna filozofija ()
v. pod *moralni


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10