Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 10 

opera (l.opera)
1. delanje, rađenje, delatnost; rad, trud, muka

opera (tal.opera)
2. muz. drama u kojoj se cela sadržina peva, pri čemu instrumentalna muzika dolazi delom kao pratnja pevanju, a delom samostalno (sastoji se iz uvertire, rečitativa, arija, solo-partija, dueta, terceta, horova i dr.); opera bufa (tal.opera buffa) komična opera; opera lirik (fr.opera lyrique) lirska opera; opera serija (tal.opera seria) ozbiljna, velika opera.

opera (l.opus, opera)
3. pl. dela; opera omnia (l.opera omnia) celokupna dela; opera selekta (l.opera selcta) izabrana dela, odabrana dela

operacija (l.operatio)
delanje, rad, obavljanje, vršenje; med.lečenje hirurškim putem, rezanje, sečenje; trg.vešto izveden posao, spekulacija; voj.ratna radnja, planski izveden pokret jedinica radi postizanja izvesnog cilja; mat.računska radnja, računanje; fig.upotreba nekog tajnog sredstva

operacijski ()
v. operacioni

operacioni (l.operatio delanje, rađenje, radnja)
pr. koji se tiče operacije koji je u vezi sa operacijom; operaciona baza voj. osnova, oslonac za ratna kretanja i pothvate, naročito niz utvrđenja i mesta iz čijih se zalliha vrši dopunjavanje utrošenog ratnog materijala; operaciona linija glavna linija ratnih operacija; operacioni objekat cilj jedne operacije; operacioni plan plan po kome se radi u cilju postizavanja izvesnog cilja; operaciona sala med. dvornica (ili: operaciona sla med. dvornica (ili: dvorana) u kojoj se vrše hir.operacije

operat (l.operari raditi)
spis, pisana uredba, iscrpna pismena pretstavka

operater (fr.operateur)
med. lekar kome je struka hirurgija, hirurg, operator; rukovalac nekom mašinom, napr. filmskim aparatom itd; fotograf koji vrši kinematografska snimanja

operativni (nl.operativus)
koji se tiče rad, radni; operativna vojska sve jedinice i rodovi vojske koji učestvuju u izvođenju ratnih operacija; operativno lekarstvo = hirurgija

operator (nl.operator radnik, izvršilac)
1. med. lekar koji vršđi operacije, hirurg (v. *operater); 2. mat.simvol ili znak koji pokazuje neku operaciju (radnju) i sam predmet operacije, napr.operator za diferenciranje d/dx


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10