Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 175 

pan (polj., češ. pan)
1. gospodin; gospodar.

Pan (grč. Pán)
2. mit. sin Hermesa ili Zevsa i jedne nimfe, bog polja, šuma, stada i pastira, pronalazač pastirske frule, sa kozjim usima, jarećim rogovima, jarčijom bradom i jarčijim nogama, a rutav po celom telu; smatrali su ga i izazivačem iznenadnog i neopravdanog straha, te otuda izrazi: paničan strah, panika.

pan- (grč. pás sav, pása sva, pán sve)
3. predmetak u složenicama sa značenjem: sve.

pan-nacionalan (grč. pan, lat. natio narod)
koji se tiče celog jednog naroda, svenarodni, opštenarodni.

pan-negrizam (grč. pan, šp. negro crnac)
težnja da se svi afrički crnački narodi i plemena ujedine; v. i panafrikanizam.

pana(h)ija (grč. pán)
kuvano osvećeno žito (pšenica) koje se služi kod pravoslavnih na pogrebu ili parastosu.

panaceja (grč. panákeía)
lek za sve, opšti lek, lek od svake bolesti, čudotvorni lek; up. Panakeja.

panafrikanizam (grč. pán sve)
težnja da se svi afrički narodi i države okupe u jednoj političkoj zajednici.

panagija (grč. pán sve, ágios svet, sveta)
u pravoslavnoj crkvi: naprsnik, ikonica Hrista ili Bogorodice koju arhijerej, pored krsta, nosi o lancu na grudima; up. enkolpija.

Panakeja (grč. Panákeia)
mit. lečnica od svake bolesti, boginja ozdravljenja, kći Eskupalova; up. panaceja.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10