Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 14 

pano (fr. panneau)
arh. udubena ili ispupčena polja na vratima, zidovima i sl. (radi ukrasa, natpisa i dr.); svaki ukrašeni deo građevine; naslikano prozorsko okno; široko sedlo na kome veštaci u jahanju po cirkusima jašu stojeći.

panocezarija (lat. papa, Cesar)
papina vrhovna vlast; mešanje pape u prava svetovnih vladara.

panofobija (grč. pan, phobos strah)
med. iznenadno trzanje iz sna usled prestravljenosti.

panoftalmitis (grč. pan, ophtalmos oko)
med. gnojno zapaljenje celog oka praćeno bolom.

panoplija (grč. pan sve, oplon oružje)
puna viteška ili vojnička oprema; zbirka oružja umetnički razmeštenog po zidu.

panoptikon (grč. pan, optikos vidni, koji se tiče viđenja, ogao vi)
zavod u kome su smeštene razne umetničke zbirke i naučni aparati, naročito figure od voska, radi očiglednog poučavanja posetilaca rečju i ogledom.

panoptikum (grč pan optikos, nlat, panopticum)
v. panoptikon.

panoptičan (grč. pan, optikos)
koji sve vidi, koji svuda gleda.

panorama (grč. pan, horama pogled, prizor)
celokupan izgled svih predmeta u prirodi koji se mogu obuhvatiti pogledom sa izvesne tačke i umetničko prikazivanje takvog izgleda u obliku okrugle ili dugačke slike (u novije vreme obično u naročito za tu svrhu udešenim prostorijama, gde se pretežno prikazuju panorame bitaka).

panoramograf (grč. pan, horama pogled, prizor, grapho pišem, beleži)
aparat koji izrađuje slike za panoramu.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10