Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

pena (lat. poena, grč. poine)
1. kazna, odmazda, naknada; sub pena (lat. sub poena) prav. pod kaznom, uz kaznu, pod pretnjom kazne.

pena (lat. penna)
2. pero, pero za pisanje.

pena kapitalis (lat. poena capitalis)
prav. smrtna kazna.

penal (lat. poenalis kazneni)
svota novca koja se plaća u slučaju neispunjenja ili kršenja ugovora, npr. u slučaju zakašnjenja preduzeće će na ime penala za svaki mesec zakašnjenja odbiti po 10 % autorskog honorara; u fudbalu: kazneni udarac koji se bije sa 11 metara pravo ka golu lažnjene strane.

penalitet (lat. poena kazna, fr. penalite)
prav. kažnjivost; kazneni sistem; kazna.

penalizam (nlat. pennale)
na nem. protestantskim univerzitetima, naročito u XVII veku (do 1662): zlostavljanje i despotsko ponašanje starijih studenata prema studentima-novajlijama, u čemu se išlo dotle da moralo biti čak i zakonom zabranjeno.

penalni (lat. poenalis)
koji se tiče kazne, koji spada u kaznu, krivični.

penati (lat. penates)
mit. bogovi zaštitnici države i svake porodice ponaosob kod Rimljana, domaći bogovi koje je svaka porodica poštovala i prinosila im žrtve u samoj kući; fig. dom, stan, domaće ognjište.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10