Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 26 

plas (fr. place, ital. plazza)
svaki slobodan, otvoren prostor, naročito trg, tržište; up. plac.

plas d`arm (fr. place d' armes)
stalno vojno vežbalište.

plasiranje (fr. placer)
v. plasman.

plasirati (fr. placer)
namestiti, postaviti koga ili što, naći kome službu; ulagati, uložiti, dati novac na priplod ili u neko preduzeće; prodavati, prodati, nalaziti prođu.

plasman (fr. placement)
nameštanje, smeštanje u službu; davanje (ili: ulaganje) bovca na priplod, ili u neko preduzeće; imati dobar plasman imati dobro mesto, imati dobru prođu, dobro se prodavati; up. plasiranje.

plastelin ()
v. plastilina.

plasticitet (nlat. plasticitas)
uobličljivost, sposobnost uzimanja raznih stalnih oblika pod dejstvom izvesnog pritiska; živo prikazivanje, živopisnost, slikovitost, očiglednost.

plastidi ()
v. hromatofori.

plastidul (grč. plasso pravim, tvorim)
biol. najmanji organski delić života, osetljivi organski molekul (Hekl).

plastika (grč. plasso uobličavam, oblikujem, plastike sc. tehne)
1. pravljenje likova od neke mekane tvari, materije (ilovače, gipsa, voska itd.), vajanje, vajarstvo, vajarska dela.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10