Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

poen (fr. point, lat. punctum)
tačka; deo, odeljak; oko na kockama i kartama, vrednost pojedine karte, bod; u kocki i sportu: bod, jedinica koja se pri ocenjivanju računa u uspeh; pobediti na poene na kraju borbe ili utakmice imati veći broj bodova (tj. tačaka koje se, pri ocenjivanju, računaju kao uspeh i, na završetku, sabiraju).

poen d`Vniz (fr. points de Venise)
pl. venecijanske čipke, mletačke čipke.

poenta (fr. pointe, lat. puncta bod)
lit. glavna misao, cilj, žaoka (dosetke, epigrama ili anegdote).

poenter (eng., fr. pointer)
1. lovački pas kratke dlake: ptičar, prepeličar.

poenter (fr. pointeur)
2. onaj koji utvrđuje i beleži poene; proveravač rada, lice koje u radionici, beleži podatke o rau koji obave radnici, normirac; voj. onaj koji nišani topom, nišandžija; u kartama: protivigrač bankarov, onaj što meće na neku kartu neku svotu.

poentilizam (fr. point tačka)
pravac u slikarstvu koji, udaljujući se od impresionizma, teži da na slici očuva prvobitnu jasnoću i čistotu boja, i zbog toga ne stavlja na platno mešane, nego čise boje u odvojenim tačkama ili crticama, tako da se, gledane sa izvesnog odstojanja, u mrežnjači oka same mešaju u tonove koji se žele stvoriti; neoimpresionizam.

poentiran (fr. pointer)
naglašen, podvučen, naročito istaknut; zaoštren.

poentirati (fr. pointer)
istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći (ili: isticati, naglasiti) što i time obratiti pažnju na važnost toga; udariti ačku, obeležiti tačkom, označiti tačkom (svršetak čega); upraviti, uperiti, nanišaniti; fig. smerati, siljati nanišaniti, pucati ka, težiti; u kartama: staviti ulog na kartu.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10