Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

potencijal (lat. potentialis moćan)
1. fiz. količnik rada izvršenoh pri kretanju nekog tela i mase tog tela u gravitacionom polju, odn. naelektrisanja tog tela u električnom polju; 2. ono što ima moguću moć ili skrivenu, latentnu moć; ono što se može zbiti, dogoditi, npr. ratni potencijal, svi industrijski izvorijedne zemljekoji su potrebni i korisni za vođenje rata mogu se smatrati kao ratni potencijal; 3. gram. mogućni način, glagolski oblik kojim se ukazuje da je nešto mogućno ili verovatno, ili da se želi da vrši ili izvrši.

potencijalan (lat. potentialis)
1. koji može, koji ima snage, koji dejstvuje, koji ima delatnu snagu; naročito: koji ne deluje neposredno, nego posredno, skriveno, npr. potencijalni lekovi (za razliku od aktuelnih); 2. gram. mogućni, pogodbeni.

potencijalna energija ()
fiz. energija položaja, nagomilana sposobnost za vršenje rada; supr. kinetička energija.

potencijalna koturača ()
fiz. mašina sa izvesnim brojem pomičnih koturova kojom se može dizati teret silom koja je onoliko puta manja od tereta, koliko je broj koji se dobije kad se 2 uzme onoliko puta kao činilac koliko ima pomičnih koturova; ako ih, npr. ima tri, onda 2·2·2=23=8, dakle osam puta slabijom silom može se dizati teret (bez uzimanja u obzir trenja).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10