Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

sistem (grč. systema)
ono što je sastavljeno, sastav, sustav, celina; prema izvesnom gledištu uređena i od raznovrsnih stvari ili saznanja sastavljena celina, skup uređenih delova npr. u matematici po logičkim načelima urađena raznovrsnost matematičkih tvorevina kao: jednačina, tačaka, krivih, površina; oblik uređenja i upravljanja državom; način rada, način postupanja; zgrada, građevina, plan, celishodno sastavljena celina (npr. sistem sveta, Sunčani sistem, notni sistem itd.); bez sistema bez veze, bez plana, nenaučno.

Sistem jedinica (skr. SI od fr. Systeme International d`Unites)
Međunarodni sistem mernih jednica usvojen na XI generalnoj konferenciji za mere i tegove 1960. god.; obuhvata 7 osnovnih mernih jedinica: za dužinu metar (m), masu kilogram (kg), vreme sekunda (s), jačinu električne struje amper (A), temperaturu kelvin (K), svetlosnu jačinu kandela (cd), i količinu supstance mol (mol), i sve izvedene merne jedinice.

sistematika (grč. systematikos u celinu spojen, u celinu sređen)
1. veština planskog i naučnog izlaganja, prikazivanja; plansko, naučno prikazivanje; 2. razvrstavanje i grupisanje izvesnih stvari i pojava; 3. biol. grana biologije koja razvrstava i grupiše organizme prema njihovoj sličnosti u: vrste, rodove, familije, redove, klase,odeljke i kola.

sistematizacija (grč. systema gen. systematos)
1. razvrstravanje, klasifikovanje i grupisanje predmeta i pojava; 2. utvrđivanja radničkih i službeničkih mesta u privrednim i drugim organizacijama prema vrsti i opsegu poslov kojima se bave.

sistematizam (grč. systema sistem, celinski sastav, celinski s)
sređivanje (ili: izgrađivanje) po strogo naučnim metodama; načela po kojima se ovako radi; sklonost ovakvom načinu rada.

sistematizovati (grč. systema celinski sastav, celinski sklop)
izvoditi (ili: izvesti) nešto tako da predstavlja skladnu celinu, srediti naučno, sređivati po logičnom načelu, urediti u sistem.

sistematičan (grč. systematikos)
koji je u skladu sa nekim utvrđenim sistemom, koji odgovara jednom utvrđrnom sistemu.

sistematomanija (grč. systema, mania pomama, strast)
pretvaranje u težnji da se sve dovodi i sređuje u naučne sisteme.

sistematski (grč. systematikos u celinu spojen, u celinu sređen)
uređen u obliku sistema, planski, metodičan, uređen prema utvrđenim gledištima (načelima, principima), naučno obrađen; dosledan.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10