Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 10 

spin (eng. spin okretati se , vrteti se)
sopstveni mehanički momenat količine kretanja elementarne čestice ili atomskog jezgra.

spina (lat. spina trn, bodlja)
anat. (nlat. spina dorsalis) hrbat, kičma, hrptenjača.

spina bifida (lat. spina trn, bodlja, kičma, bis dvaput, findo cepat)
med. urođena pukotina između pojedinih lukova kičmenog stuba.

spinalan (lat. spinalis)
hrbatin, kičmeni, hrptenjačni; spinalna iritacija nadraženost leđne moždine; spinalna punkcija v. pod lumbalon; spinalni menangitis zapaljenje kožaste opne leđne moždine; spinalni sistem sistem leđne moždine, leđna moždina i njeni živci.

spinel (fr. spinelle)
min. ljubičastocrveni rubin.

spinet (ital. spinetto)
muz. instrument sa žicama u obliku trapezoida, preteča klavira.

spinozizam ()
filozofija Baruha Spinoze (1632-1677), naročito njegovog panteizma, po kome su bog i priroda isto, jedno (deus sive natura).

spinteriskop (grč. spinther, skopeo gledam)
aparat za posmatranje i ispitivanje alfa- zrakova (pronalazak eng, naučnika V. Kruksa, 1832-1919).

spinterizam (grč. spinther varnica, iskra)
bacanje iskri, vrcanje varnica, bacanje zrakova.

spinterometar (grč. spinther, metron mera, merilo)
sprava za merenje dužine električnih varnica.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10