Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

stilo (grč. stylos rezaljka, pisaljka, šaraljka, šaralica)
držalja sa perom i mastilom za pisanje, nalivpero.

stilobat (grč. stylobates stubno podnožje)
arh. zajedničko podnožje za više stubova.

stilograf (grč. stylos rezaljka, pisaljka, grapho pišem)
v. stilo.

stilografija (grč. stylos, graphia pisanje)
rezanje ili graviranje u masi koja nije provodnik elektriciteta, radi izrade bakarnih štamparskih ploča galvanoplastičnim putem.

stiloliti (grč. stylos stub, lithos kamen)
pl. geol. krečne tvorevine u obliku stubova.

stilometar (grč. stylos, metron mera, merilo)
sprava za lakše pronalaženje i određivanje odnosa na stubovima, stubomer.

stilometrija (grč. stylos, metria merenje)
veština merenja stubova.

stilopinakije (grč. stylopinakion, stylos, pinax gen. pinakos slika)
pl. um. reljefi na stubovima koji prikazuju mitološke i istoriske slike i motive.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10