Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 11 

tang (dan. tang. isl. thang)
1. biljna vrsta iz porodice algi, bojadžijska mahovina od koje se dobiva crvena boja; fukus.

tang (ind.)
2. vrsta istočoindijskog muselina.

tang (jap.)
3. mera za površine u Japanu, u dužini od 20 i širini od 15 kenga=9,917 a; tan.

tangencijalni (nl. tangentialis)
dirčni, koji je u pravcu dirke, koji dejstvuje u pravcu dirke, koji se kreće u pravcu tangente; tangencijalna sila komponenta sile u pravcu tantente (suprotno: normalna sila); tangencijalno kretanje kod centralnog kretanja kretanje jednog tela u pravcu tangente, time što centripetalna sila u ma kojoj tačci kružne putanje ne deluje, tako da se telo usled inercije, lenivosti, dalje kreće po pravoj lniji.

tangens (l. tangens dodiran, koji domiruje)
geometrijski: goniometrijska funkcia:u pravouglom trouglu odnos između suprotne i nalegle katete (tang) za dani ugao.

tangent (l. tangere dodirivati, tangens)
čekićić, maljica kod muzičkih instrumenata sa žicama i časovnika što sviraju.

tangenta (l. tangere dodirivati, tangens)
geometrijski: dirka, prava koja spaja dve uzastopne (konsekutivne) tačke krive, krivulje.

tangentni (l. tangere dodirivati)
dodiran, koji dodiruje; dodirni.

tangentometar (l. tangere dodirivati, tangens, gr. mera, merilo)
tahimetar za merenje visina trigonometrijskim putem.

tangirati (l. tangere)
dirati, dodirivati, ticati, taći, taknuti, taći se, taknuti se; graničiti; pogoditi, pogađati, praviti utisak; ticati se.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10