Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

util (l.utilis koristan)
opšti naziv za sve stvari i predmete koji seu postali neprikladni za dalju upotrebu, ali zgodni da posluže kao sirovina za preradu u industriji, napr. razni otpaci, krpe, kosti, staklo, prazne konzerve, stara obuća, hartija i dr.

utilitaran (l. utilis koristan, fr. utilitaire)
praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv.

utilitarci (l. utilis)
fil. pristalice utilitarizma (Jeremija Bentam, Džon Stjuart Mil i dr.); figurativno: ljudi koji se u radu rukovode poglavito načelom koristi i uspeha, naročito materijalnog.

utilitaristi (l. utilis)
v. utilitarci.

utilitarizam (l. utilis koristan)
1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha čovečjeg delanja korist i blagostanje, bilo pojedinca (individualni utilitarizam). bilo celine (socijalni utilitarizam). Osnivač utilitarizma kao etičkog sistema je Jeremija Bentam (1748-1832), po kome treba da je cilj što veća sreća za što veći broj", a radeći na opštem dobru, radimo i na sopstvenom; 2. pravno: shvatanje po kojem je pravu cilj da zaštiti samo izvesne interese, a ne da ostvari neku višu pravdu; glavni pretstavnik Rudolf Jering (Jhering, 1818-1892); 3. težnja da se u svemu traži samo lična korist.

utilitet (l. utilitas)
korisnost, probitačnost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobit; princip utiliteta načelo korisnosti; teorija utiliteta v. utilitarizam.

utilizacija (nl. utilisatio)
korišćenje, iskorišćavanje, upotreba; pravljenje nečega upotrebljivim.

utilizam (l. utilis koristan)
korišćenje, iskorišćavanje, upotreba; pravljenje nečega upotrebljivim.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10